Advocacy

Закони

1. Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

Закон регулює відносини, що виникають у сфері телебачення та радіомовлення на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань. Фіксує структуру національного телебачення та радіомовлення, схему заснування, фінансування та матеріально-технічну базу існування телерадіоорганізацій. Описує ліцензування мовлення та державну реєстрацію суб'єктів інформаційної діяльності в галузі телебачення і радіомовлення. Формує права та обов’язки телерадіоорганізацій, їх працівників; права та обов’язки телеглядачів та радіослухачів. Закріп лює відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення.

Текст закону

 

2. Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»

Закон регулює принципи діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, як органу метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення. Закріплює склад Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, порядок її формування (члени, представники, апарат), повноваження Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (регуляторні, організаційні), порядок організації діяльності та фінансування Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Текст закону

 

3. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Закон визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Текст закону

4. Закон України «Про інформацію»

Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності. Визначає галузі, види, джерела інформації та режим доступу до неї. Встановлює охорону інформації та відповідальність за порушення законодавства про інформацію.

Текст закону

 

5. Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення. Описує способи управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Текст закону

 

6. Закон України «Про рекламу»

Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами. Фіксує загальні вимоги до реклами. Закріплює методи контролю за дотриманням та відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

Текст закону

 

7. Закон України «Про вибори Президента України»

Закон регулює основні засади виборів Президента України, процес їхньої підготовки та їх проведення. Закріплює способи та умови передвиборчої агітації.

Текст закону

8. Закон України «Про вибори народних депутатів України»

Закон регулює основні засади виборів народних депутатів України, процес їхньої підготовки та їх проведення. Закріплює способи та умови передвиборчої агітації.

Текст закону

9. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад сільських, селищних, міських голів»

Закон регулює основні засади виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад сільських, селищних, міських голів, процес їхньої підготовки та їх проведення. Закріплює способи та умови передвиборчої агітації.

Текст закону

10. Закон України «Про кінематографію»

Закон регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження, демонстрування та зберігання фільмів, як об'єктів авторського права.

Визначає мову та способи державної підтримки і фінансування галузі кінематографії.

Текст закону

 

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державне посвідченні на право розповсюдження і демонстрування фільмів»

Закон регулює порядок розповсюдження і демонстрування на території України всіх видів вітчизняних та іноземних фільмів.

Текст закону

12. Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво»

Сторони цієї Конвенції зобов'язуються сприяти розвитку європейського спільного кінематографічного виробництва. Конвенція регулює відносини між Сторонами в галузі продуктів кінематографії багатостороннього виробництва, створюваних на території Сторін. Фіксує правила, що застосовуються до продуктів спільного виробництва та умови отримання статусу продукту спільного виробництва. Визначає технічну та творчу участь.

Текст закону

Конвенція

13. Закон України «Про захист суспільної моралі»

Закон встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції що негативно впливає на суспільну мораль. Визначає основні напрями державного регулювання обігу інформаційної продукції, що негативно впливає на суспільну мораль.

Текст закону

14. Закон України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України»

Закон визначає статус та регулює порядок створення Суспільного телебачення та радіомовлення України. Фіксує механізм створення НСТУ, його організаційно-правову форму, джерела фінансування, захист майнових прав НСТУ, діяльність органів управління, порядок формування і засади діяльності наглядової та редакційної рад.

Текст закону

15. Закон України «Про телекомунікації»

Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій. Визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Текст закону

16. Закон України «Про радіочастотний ресурс України»

Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

Текст закону

 

17. Європейська конвенція про транскордонне телебачення

Європейська конвенція про транскордонне телебачення (European Convention on Transfrontier Television) – це нормативний документ, створений за ініціативи Комітету Міністрів Ради Європи з метою захищати, сприяти та підтримувати свободу отримання та передачі інформації, а також з метою сприяти та спрощувати транскордонну трансляцію та ретрансляцію телевізійних програмних послуг у країнах-учасницях шляхом прийняття спільних базових стандартів. На сьогоднішній день Конвенцію ратифікували 34 країни-учасниці, серед яких 20 країн-членів Європейського Союзу.

Конвенція українською

 

18. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»

Закон визначає правові основи розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних і спрямований на захист інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав та захист прав споживачів.

Текст закону

 

19. Закон України «Про антимонопольний комітет»

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

Текст закону

 

20. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Текст закону

 

21. Закон України «Про захист персональних даних»

Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки. Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення баз персональних даних та обробки персональних даних у цих базах: фізичною особою - виключно для непрофесійних особистих чи побутових потреб; журналістом - у зв'язку з виконанням ним службових чи професійних обов'язків; професійним творчим працівником - для здійснення творчої діяльності.

Текст закону

 

22. Постанова Кабінету міністрів «Про питання реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі»

Затверджує перелік підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу.

Текст постанови

Конференція «Медіаправо» - фахова конференція, метою як