Advocacy

Моніторинг ІТК за 6 лютого 2018 року

05-02-2018

 

01014KyivITKproject 

 

У цьому випуску: 

Новий законопроект

Зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав

Комітет з питань науки і освіти

7 лютого відбудеться засідання Комітету з питань науки і освіти

 

      

Новий законопроект 

 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав № 7539 від 01 .02.2018р.

Ініціатор: Гройсман В.Б., Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується внести зміни до низки Законів та Кодексів України в частині врегулювання питань авторського права і суміжних прав, зокрема, вносяться зміни до Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», «Про гастрольні заходи в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України та інш.

Передбачається внести зміни та закріпити визначення понять: аудіовізуальний твір, база даних, відтворення, інтерактивний доступ, кабельна ретрансляція, кінематографічний твір, користувач, позичка, фільм, фотографічний твір.

Передбачається, що виключні права авторів дозволяти або забороняти кабельну ретрансляцію об’єктів авторського права реалізуються лише через організацію колективного управління у порядку, передбаченому законом.

Автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право на винагороду за використання його твору способом кабельної ретрансляції. Збір та розподіл винагороди за кабельну ретрансляцію творів здійснюється організацією колективного управління у порядку, передбаченому законом.

Якщо інше не передбачено у договорі про створення аудіовізуального твору, вважається, що автори, які зробили внесок або зобов’язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору передали (відчужили) майнові права продюсеру аудіовізуального твору.

Особи, які використовують аудіовізуальні твори способами публічного показу, публічного сповіщення, публічного виконання аудіовізуального твору, передання в найм (прокат) примірників аудіовізуального твору, виплачують винагороду авторам (їх спадкоємцям):

а) особисто;

б) через їх повіреного;

в) через організацію колективного управління.

У випадку кабельної ретрансляції аудіовізуальних творів особи, які здійснюють кабельну ретрансляцію, виплачують винагороду особам, яким були передані (відчужені) майнові права на ці аудіовізуальні твори, виключно через організацію колективного управління.

Строк чинності авторського права на кінематографічні або інші аудіовізуальні твори спливає через 70 років після смерті останньої особи, що пережила інших осіб з наступного переліку авторів аудіовізуального твору: режисер-постановник, автор сценарію, автор діалогу, автор музики, спеціально написаної для використання в аудіовізуальному творі.

Пропонується доповнити Закон України «Про авторське право і суміжні права» положеннями щодо публічного сповіщення, відповідно до яких у разі публічного сповіщення передачі організації мовлення зі станції зв’язку, розташованої на території України, на супутник таким чином, що публічне сповіщення такої передачі, а також інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, що передаються такою організацією мовлення, з супутника поширюється за межі території України, то для цілей цього Закону вважається, що таке публічне сповіщення відбувається в Україні, а права та обов’язки, передбачені цим Законом (в тому числі, обов’язок з виплати винагороди за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав), а також відповідальність за дотримання авторського права і (або) суміжних прав несе особа, яка здійснює передачу об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на супутник.

У разі, коли організацією мовлення – резидентом України здійснюється або доручено іншій особі здійснювати публічне сповіщення через супутник зі станції зв’язку, розташованої за межами території України, для цілей цього Закону вважається, що таке публічне сповіщення здійснюється на території України за місцезнаходженням такої організації мовлення, і така організація мовлення має відповідні права та несе обов’язки, передбачені цим Законом (в тому числі, обов’язок з оплати винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав), а також несе відповідальність за дотримання авторського права і (або) суміжних прав під час такого публічного сповіщення.

Сигнал, що несе передачу (програму) організації мовлення вважається закодованим, якщо публічне сповіщення передачі (програми) організації мовлення стає доступним для сприйняття публікою лише після того, як цей сигнал для забезпечення можливості такого сприйняття буде оброблено за допомогою спеціального декодувального пристрою (засобу), одержаного на підставі відповідного договору, укладеного з цією організацією мовлення або з іншою особою, уповноваженою цією організацією мовлення продавати (здавати в оренду) даний пристрій (засіб). Така організація мовлення і особа, що реалізує (здає в оренду) вказані пристрої (засоби) та/або відповідає за використання декодувального пристрою (засобу), несуть обов’язки, передбачені цим Законом (в тому числі, обов’язок з оплати винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав), а також несуть солідарну відповідальність за дотримання авторського права і (або) суміжних прав під час такого публічного сповіщення.

Положення щодо обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення пропонується доповнити абзацом, яким передбачити що допускається використання коротких уривків для повідомлення про поточні події, відтворення короткочасних записів творів, здійснених організацією мовлення власними засобами та для власних програм. При цьому організація мовлення зобов‘язана знищити такий запис твору протягом 30 календарних днів після її виготовлення, якщо більш тривалий термін не погоджений з автором записаного твору чи не встановлений законом. Такий запис може бути збережений без згоди автора записаного твору в державних архівах у зв’язку з його виключно документальним характером.

У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» пропонується закріпити, що копії договорів, укладених з організаціями колективного управління додаються до заяв про видачу (продовження) ліцензії на мовлення, а також до заяви про видачу ліцензії провайдера програмної послуги. 

           

Засідання Комітету з питань науки і освіти 

 

7 лютого відбудеться засідання Комітету з питань науки і освіти, на якому планується розглянути проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав № 7466 від 28.12.2017р.

Ініціатор: Гройсман В.Б. Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується прийняти новий Закон про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав, у якому закріплюється порядок управління майновими правами у сфері авторського права, визначаються засади та механізми діяльності організацій колективного управління.

Зокрема, проектом закріплюються поняття користувач, правовласник, кабельна ретрансляція, вносяться зміни та доповнення до визначень термінів організація колективного управління, Установа.

Передбачається, що правовласники мають право вільно обирати організацію колективного управління, яка буде управляти їх майновими правами, обирати на які саме об’єкти та які саме майнові авторські і (або) суміжні права передавати в управління.

Організації колективного управління мають право управляти на території України майновими правами іноземних правовласників на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про представництво прав. Організації колективного управління можуть доручати на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями управляти на колективній основі за кордоном майновими правами українських правовласників, у тому числі й про представництво прав.

Керівним органом ОКУ є загальні збори. На загальних зборах організації колективного управління мають право приймати участь та реалізовувати своє право голосу всі члени організації колективного управління.

Виключно до компетенції загальних зборів організації колективного управління відноситься вирішення таких питань:

-       загальної політики розподілу коштів, що підлягають перерахуванню правовласникам, у тому числі затвердження положення про розподіл організацією колективного управління зібраної винагороди (відрахувань);

-       загальної політики утримання із сум зібраної винагороди сум, необхідних для покриття виправданих та підтверджених документами витрат, пов’язаних з виконанням функцій організацій колективного управління, та на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі;

-       призначення та звільнення аудитора для проведення аудиторської перевірки;

-       затвердження щорічного звіту про діяльність організації колективного управління;

-       використання незапитаної винагороди.

Вирішення інших питань діяльності організації колективного управління можуть бути делеговані наглядовому органу організації колективного управління.

Крім щорічних загальних зборів, кожна організація колективного управління утворює наглядовий орган для здійснення поточного контролю за діяльністю організацій колективного управління, контролю за діяльністю керівництва організації колективного управління та реалізації повноважень, делегованих загальними зборами.

Організації колективного управління здійснюють від імені та в інтересах правовласників такі функції:

1) укладають з користувачами договори про надання дозволу на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі невиключної ліцензії та договори збору винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав;

2) укладають договори з іншими організаціями колективного управління (у тому числі іноземними);

3) збирають, розподіляють та виплачують зібрану винагороду за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав правовласникам;

4) звертаються від свого імені до суду за захистом прав правовласників та вчиняють інші дії, передбачені законодавством, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких організація здійснює діяльність;

5) забезпечують ведення реєстрів правовласників, а також об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація;

6) проводять моніторинг правомірного використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно із своєю сферою діяльності та щодо об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їм в управління.

Проектом передбачається можливість правовласників вимагати вилучення своїх прав з управління організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо збору винагороди за використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо звернень до суду за захистом їх прав тощо (далі – заява про вилучення), а також випадки, у яких колективне управління є обов’язковим і подання заяви про вилучення не допускається.

Законопроектом визначено засади діяльності організацій колективного управління, зокрема, порядок акредитації та реєстрації ОКУ, сфери акредитації, а також порядок скасування акредитації, порядок ведення Реєстру організацій колективного управління, порядок збору та розподілення винагороди з користувачів, а також виплати зібраної та розподіленої винагороди.