Прес-центр

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав № 6523

01-12-2010

Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет» як професійне галузеве об’єднання провідних телеканалів, медійних агенцій та рекламодавців, що представляє інтереси телевізійної галузі України, вважає за необхідне  висловити наступні зауваження до даного законопроекту, яким пропонується внести ряд значних змін до законодавства в сфері авторського права та суміжних прав, а також інших законів України, в тому числі і Закону України«Про телебачення і радіомовлення. Звертаємо увагу на наступне:

  1. Недостатньочітко сформульованою є пропозиція визначення в п.4 ст. 43 запропонованої редакції Закону «Про авторське право та суміжні права» щодо того, що уповноваженимиорганізаціями колективного управління(ОКУ) можуть бути визначені такі організації колективного управління, що одержали від фізичних та (або) юридичних осіб – резидентів України в колективне управління майнові суміжні права на фонограми і зафіксовані у них виконання, що найчастіше сповіщуються вітчизняними радіоорганізаціями, які здійснюють ефірне мовлення, розповсюджуючи свої програми на території більшості областей України. Дане визначення є нечітким, а технічна можливість виконання такого положення є сумнівною.
  2. Також, безпідставним є запропоноване законопроектом положення абзацу 2 ч.2 ст. 47-2 Закону «Про авторське право та суміжні права», яким пропонується закріпити за Установоюу сфері охорони авторського права і суміжних прав повноваження визначення порядку обліку організацій колективного управління. Станом на сьогодні Порядок обліку організацій колективного управління визначається Міністерством освіти і науки України, оскільки зазначена Установа не є  регуляторним органом, а лише вносить пропозиції про вдосконалення чинних нормативно-правових актів на розгляд Міністерства освіти та науки України. Крім того, виходячи з попередньої практики внесення змін до Порядку обліку ОКУ, коли запропоновані Установою та затвердженні Міністерством зміни призводили до неефективної діяльності ОКУ та, як наслідок, їх оскарження в судовому порядку переважною кількістю ОКУ, що перебуває на обліку в Установі, було б доцільно не приймати запропонованих змін до абзацу 2 ч.2 ст. 47-2 Закону «Про авторське право та суміжні права».
  3. Положення абз. 3 п. 3 ст. 43 суперечитьп. 11 ст. 47-1 Закону«Про авторське право та суміжні права»,зокрема, в той час як перша вказана норма передбачає можливість використання ОКУ утриманих із зібраної винагороди коштів для виконання статутних завдань та компенсації витрат, друга - говорить про використання таких коштів виключно на покриття поточних витрат.
  4. Ще однією вадою цього законопроекту є запропонована ст. 54 законопроекту система стягнення фінансових санкцій, у разі несплати користувачами відповідних відрахувань. По-перше, відповідно до своєї природи та чинного законодавства, фінансові санкції накладаються  відповідним органом виконавчої влади та стягуються на користь держави, а не певної юридичної особи, як це пропонується проектом. По-друге, На сьогодні, стягнення з користувача суми невиплаченої винагороди та компенсації за неправомірне використання здійснюється у судовому порядку.
  5. Передбачена ст. 55 система контролю за дотриманням законодавства у сфері авторського права та суміжних прав не відповідає вимогам Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Так, наприклад, проведення перевірок державними інспекторами з питань інтелектуальної власності проводиться без попередження, та не обмежується строками проведення таких перевірок.
  6. Також проблемними є передбачена в п.8 ст. 47-2 підстава зняття ОКУ з обліку – «не усунення у встановлений Установою строк порушень, з приводу яких Установою надавалось попередження». Оскільки Законом не передбачається строк для усунення порушень, це може привести до зловживань та створить передумови для  можливості зняти будь-яку ОКУ з обліку з формальних підстав.
  7. Запропоновані зміни до Закону «Про телебачення і радіомовлення», якими пропонується зобов’язати організації мовлення при видачі та продовженні відповідних ліцензій подавати копії договорів з ОКУ, є необґрунтованими По-перше, в Україні переважна кількість телерадіоорганізацій не використовують опубліковані з комерційною метою фонограми (відеограми) і зафіксовані у них виконання, оскільки з юридичної точки зору майже всі телевізійні передачі є аудіовізуальними творами, і всі авторські відрахування, відповідно до сталої практики, нараховуються правовласникам при виробництві або придбанні такого аудіовізуального твору. І лише винагорода за використання музичних творів, що входить до складу аудіовізуальних творів, зазвичай сплачується через ОКУ.

        Крім того, існуючі ОКУ укладають з телерадіоорганізаціями договори виключно у передбаченому Постановою Кабінету Міністрів розмірі (2% від прибутку - для організацій мовлення), без урахування обсягів використання об’єктів авторського права та суміжних прав, то такі зміни цілком очевидно призведуть до стягнення з останніх абсолютно безпідставних відрахувань.

        Також, слід врахувати, що функції колективного управління не монополізовані однією організацією, а тому кожному телеканалу необхідно укладати договори з декількома ОКУ. Кількість укладених договорів залежатиме від кількості організацій, з якими уклали відповідні договори особи, якім належать авторські чи суміжні права. Тобто запропоноване зобов’язання при видачі та продовженні відповідних ліцензій подавати копії договорів з ОКУ є неконкретним таможе розглядатися як втручання у господарську діяльність мовників.

        Загалом, на нашу думку, чинною ст. 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачено цілком достатній перелік  документів, що необхіднідля що видачі (продовження) ліцензії на мовлення, Розширення такого переліку призведе до безпідставного ускладнення порядку ліцензування мовників, і, відповідно, до погіршення ефективності їх діяльності.

        Виходячи з вищезазначеного, просимо Комітетрекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект №6523 у першому читанні.

Посилання на законопроект